Pro-Act

Thermal Insulation

ฉนวนกันความร้อน บริเวณโถง ดาดฟ้า หรือใต้หลังคา เป็นวิธีป้องกันความร้อนที่จะส่งผ่านเข้ามาภายนอาคาร สามารถลดความร้อน และช่วยประหยัดพลังงานในอาคาร ฉนวนกันความร้อน ของทางบริษัทฯประกอบไปด้วย CERAMIC COATING / POLYSTYRENE FOAM BOARD / PU Foam / PIR Foam ซึ่งฉนวนแต่ละประเภทจะมีค่าความต้านทานความร้อนสูง แตกต่าง ตามผลการทดสอบ SRI (Solar Reflectance Index)

CERAMIC COATING งานระบบเคลือบพื้นผิวสะทšอนความร้อน
ฉนวนกันความร้อน

CERAMIC COATING

ฉนวนกันความร้อน

Pro-win Board

ฉนวนกันความร้อน

Pro-Act PU-FOAM

ฉนวนกันความร้อน

Pro-Act PIR-FOAM