Pro-Act

Fire Protection for Steel Structure

สีทนไฟ Pro-Act Nurathem

โปร-แอ็ค นูราเทอม เป็น สีทนไฟ ปกป้องช่วยเป็นฉนวนลดความร้อนโครงสร้างเหล็ก และในกรณีไฟไหม้หรือเหตุอัคคีภัย  โดยสีทนไฟ โปร-แอ็ค นูราเทอม จะทำหน้าที่ช่วยชะลอความร้อนจากไฟเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สีทนไฟที่เคลือบโครงสร้างเหล็ก จะค่อยๆพองตัวและช่วยชะลอความร้อนที่กำลังจะเข้าสู่โครงสร้างเหล็ก ยับยั้ง การแพร่กระจายความร้อนจากไฟ ทำให้เปลวไฟเคลื่อนตัวสู่โครงสร้างเหล็กช้าลง ประวิงเวลาโครงสร้างคงรูปอยู่ได้นานขึ้น มีเวลาอพยพหรือเคลื่อนย้าย คนหรือทรัพย์สินภายในอาคาร

สำหรับการเลือกใช้ สีทนไฟ สีกันไฟ หรือ สีป้องกันไฟ ควรต้องคำนึงถึง มาตรฐานความปลอดภัยความสำคัญในการปกป้องโครงสร้างเหล็กของอาคารและค่าการทนต่อไฟ ในอุณหภูมิต่างๆ  ซึ่งเป็นตามกฎหมายที่จะต้องผ่านมาตรฐาน เอเอสทีเอ็ม อี 119 (ASTM E 119) และ ควรต้องดูคุณสมบัติ มาตรฐานสีทนไฟ ที่มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 และ 60 ตามกฎหมาย ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง และมี วุฒิวิศวกรโยธาฯ รับรอง

ควรเลือกสีกันไฟหรือสีทนไฟ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย ทุกชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดเหตุอัคคีภัย

Product Gallery 

สนใจสินค้า สีทนไฟ สามารถติดต่อ ขอคำปรึกษา ได้ที่ บริษัท โปร-แอ็ค มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป

เราให้บริการแบบครบวงจร One service