Pro-Act

Expansion Joint

ระบบงานข้อต่อขยายหรือข้อต่อเคลื่อนไหว
สามารถใช้ได้ทั้งแบบรอยต่อทั่วไปและรอยต่อชนิดขยายตัว รอยต่อระหว่างระบบอาคารฯ ข้อต่อขยายต่างๆ หรือจุดเชื่อม มีหลากหลาย Solution เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของอาคาร ความสามารถในการยืดหยุ่นที่ดีและทำหน้าที่ป้องกัน การซึม และสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ให้เข้าไปในโครงสร้างได้ และเพื่อปิดรอยต่อที่สวยงาม
มีหลายขนาดและหน้าตัดเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน

Expansion joint คือ "ชุดขยายข้อต่อ"

ในส่วนของ จุดต่อโครงสร้าง จุดทับซ้อนของโครงสร้าง และจุดต่อต่างๆ
ออกแบบเพื่อ หยุดการรั่วซึมของ ทาง สะพาน อุโมงค์ ท่อระบายน้ำฯ

โดยตามธรรมชาติของโครงสร้างคอนกรีตหลังจากแข็งตัวแล้วจะเกิดการขยายตัวและหดตัวเนื่องมาจากความชื้นและอุณหภูมิ Expansion joint หรือ”ชุดขยายข้อต่อ”รอยต่อทำไว้เพื่อบังคับเคลื่อนตัวเป็นไปอย่างมีระเบียบ โดยจะต้องออกแบบไว้ล่วงหน้าตามลักษณะการใช้งาน